ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ (ПРИЄДНАННЯ) (Правила навчання MakeUpMe Academy)

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ (ПРИЄДНАННЯ)
(Правила навчання MakeUpMe Academy)

Ці правила навчання MakeUpMe Academy є Договором публічної оферти (приєднання), укладеним між:

MakeUpMe Academy – в особі Фізичної особи-підприємця Райтаровського Максима Віталійовича, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, номер запису 2 069 000 0000 038998 від 22.02.2017 р. (Ідентифікаційний номер 3252920377, місце реєстрації: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 5, кв. 204), керуючись ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, з однієї сторони, та

Користувачем – фізичною особою, що згідно ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України своїми діями прийняла (акцептувала) пропозицію укласти цей Договір, з іншої сторони,
далі іменовані в тексті Договору – «Сторони», а кожний окремо – «Сторона», про наступне:

1. Предмет Договору
1.1. Виключно в порядку та на умовах, передбачених цим Договором, MakeUpMe Academy зобов’язується надавати Користувачеві послуги, які полягають у забезпеченні Користувача можливістю пройти курси мистецтва макіяжу, перукарського мистецтва або отримати послугу з нанесення макіяжу, інші перукарські послуги, шляхом розміщення відповідної пропозиції та/або інформації в мережі “Facebook”, “Instagram”, на сайті http://makeupme.ua/, а Користувач зобов’язується добросовісно споживати дану послугу.

2. Порядок прийняття пропозиції щодо укладення даного Договору
2.1. Даний Договір відповідно до ст. ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України є публічним договором.
2.2. Розміщення тексту даного Договору на сайті http://makeupme.ua/ з посиланням із сторінок в мережі “Facebook”, “Instagram”, інших електронних засобах масової інформації тощо є публічною пропозицією (офертою) укласти даний Договір та стати стороною правовідносин, що ним передбачені.
2.3. Пропозиція є прийнятою (акцептованою), а Договір є укладеним з моменту підписання Користувача на сторінку MakeUpMe Academy в мережі “Facebook”, “Instagram”, або користування послугами MakeUpMe Academy. При цьому, додаткове підписання Договору з боку Користувача не потребується. У відповідності до ч. 2 ст. 642 ЦК України, підписка на сторінку MakeUpMe Academy в мережі “Facebook”, “Instagram”, або користування послугами MakeUpMe Academy є дією, що засвідчує прийняття пропозиції укласти даний Договір та прийняти всі умови, зазначені в ньому.
2.4. Дії Користувачів, передбачені п. 2.3. даного Договору є такими, що свідчать про беззастережне прийняття всіх без виключення умов даного Договору. Умови Договору не підлягають зміні та/або доповненню за ініціативою Користувачів.

3. Права та обов’язки Сторін
3.1. MakeUpMe Academy мас право:
1) Отримувати від Користувача своєчасну оплату за надані послуги за ціною, в порядку та на умовах, визначених на сайті http://makeupme.ua/ або адміністрацією MakeUpMe Academy.
2) Розірвати даний Договір в односторонньому порядку за власною ініціативою шляхом позбавлення Користувача можливості доступу до сторінки MakeUpMe Academy в мережі “Facebook”, “Instagram”, у разі порушення Користувачем умов даного Договору.
3) Відмовити Користувачу в укладенні Договору та наданні відповідних послуг (в тому числі повторному) в порядку та на підставах, встановлених даним Договором.
4) Направляти Користувачам попередження щодо дотримання умов цього Договору та застосовувати інші санкції, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.
5) Розірвати даний Договір в односторонньому порядку за власною ініціативою шляхом позбавлення Користувача можливості доступу до сторінки MakeUpMe Academy в мережі “Facebook”, “Instagram, у разі розміщення Користувачем інформації, що містить образи на адресу MakeUpMe Academy.
6) Перенести або відмінити час та місце надання послуг Користувачу/Користувачу (моделі), у випадку запізнення або відсутності осіб, що приймають безпосередню участь (викладачі/учні) у процесі надання послуг MakeUpMe Academy.
7) Надати Користувачу/Користувачу (моделі) послуги із запізненням у випадку відсутності вільних осіб, що приймають безпосередню участь (викладачі/учні) у процесі надання послуг MakeUpMe Academy.

3.2. MakeUpMe Academy зобов’язується:
1) Надавати Користувачу повну та достовірну інформацію про умови та порядок надання послуг MakeUpMe Academy.
2) На прохання Користувача роз’яснити йому зміст даного Договору та будь-якої з його умов.
3) В випадку відмови Користувача від отримання Послуг не пізніше ніж за один місяць до початку надання Послуг, Виконавець зобов’язаний повернути Користувачу завдаток.

3.3. Користувач мас право:
1) Отримувати від MakeUpMe Academy повну та достовірну інформацію про умови та порядок надання послуг.
2) Отримувати віл MakeUpMe Academy роз’яснення про зміст даного Договору та будь- якої з його умов.
3.4. Користувач зобов’язаний:
1) Здійснювати своєчасну оплату наданої послуги на користь MakeUpMe Academy, в порядку та на умовах, визначених на сайті http://makeupme.ua/ або адміністрацією MakeUpMe Academy.
2) Неухильно дотримуватись умов даного Договору.
3) Погодитись із тим, що MakeUpMe Academy мас право перенести або відмінити час та місце надання послуг Користувачу/Користувачу (моделі), у випадку запізнення або відсутності осіб, що приймають безпосередню участь (візажисти/викладачі/учні) у процесі надання послуг MakeUpMe Academy.
4) Погодитись із тим, що MakeUpMe Academy мас право надати Користувачу/Користувачу (моделі) послуги із запізненням у випадку відсутності вільних осіб, що приймають безпосередню участь (візажисти/викладачі/учні) у процесі надання послуг MakeUpMe Academy.
5) Погодитись із тим, що у випадку надання послуг учнем MakeUpMe Academy, послуги можуть надаватися протягом значного періоду часу, тощо.
6) Погодитись із тим, що у випадку надання послуг учнем MakeUpMe Academy, послуги надаються строго у відповідності до учнівської програми, зміна теми програми не допустима.

4. Порядок надання та отримання Послуги
4.1. На прохання MakeUpMe Academy, у якості винагороди за послуги, що надаються MakeUpMe Academy Користувачу, Користувач бере участь у всіх фотосесіях, теле-, відео-зйомках, та інтерв’ю, пов’язаних із наданням послуг MakeUpMe Academy.
4.2. Користувач, у якості винагороди за послуги, що надаються MakeUpMe Academy Користувачу, погоджується виконувати усі прохання MakeUpMe Academy, пов’язані зі звичайною практикою “паблісіті”: давати інтерв’ю, позитивні відгуки про MakeUpMe Academy, її діяльність, брати участь у прес-конференціях, пов’язаних з роботою MakeUpMe Academy та/або діяльністю MakeUpMe Academy, відповідно до затвердженого MakeUpMe Academy графіку та вказівок.
4.3. Користувач, у якості винагороди за послуги, що надаються MakeUpMe Academy Користувачу, бере участь у фото-, теле- або відеозйомках відповідно до вказівок MakeUpMe Academy та затвердженого MakeUpMe Academy графіку. Цим Користувач надає дозвіл MakeUpMe Academy (третій особі, яка організовує та проводить зйомку за проханням MakeUpMe Academy) на опублікування, публічний показ, відтворення, розповсюдження, використання будь-яким іншим способом та у будь-якій формі фотографій, інших художніх творів із зображенням Користувача без обмежень за способом та територією.
4.4. MakeUpMe Academy самостійно визначає конкретні умови створення об’єктів права інтелектуальної власності, що створюються за участі Користувача у всіх фотосесіях, теле-, відео-зйомках, та інтерв’ю тощо.
4.5. Сторони погодили, що MakeUpMe Academy, при використанні об’єктів права інтелектуальної власності, що створюються за участі Користувача при реалізації цього Договору та у якості винагороди за послуги, що надаються MakeUpMe Academy Користувачу, уповноважена на власний розсуд вирішувати питання про необхідність зазначення імені (псевдоніму) Користувача, як творця або моделі відповідного об’єкту, що гарантується Користувачем. Сторони також погодили, що MakeUpMe Academy вправі розміщувати знак охорони авторського права та/або знак охорони суміжних прав поряд зі своїм іменем. Користувач передає MakeUpMe Academy виключне право на одержання будь-якого охоронного документу на об’єкти, створені за такою участю Користувача при реалізації цього Договору.
5. Передача прав
5.1. Користувач розуміє і погоджується, що у процесі його діяльності, направленої на реалізацію умов цього Договору, включаючи створення об’єктів права інтелектуальної власності, у нього виникають певні права інтелектуальної власності. Користувач передає (відчужує) MakeUpMe Academy всі виключні майнові права на об’єкти права інтелектуальної власності, створені за участю Користувача при реалізації цього Договору, з моменту створення об’єктів права інтелектуальної власності без обмеження будь-якими строком, способами і формами використання зазначених об’єктів на території всього світового простору, включаючи: виключне право на використання таких об’єктів у будь-якій формі та будь-яким способом, не обмежуючись строком і територією використання, виключне право на дозвіл використання даних об’єктів у будь-якій формі та будь-яким способом, виключне право на перешкоджання їхньому неправомірному використанню, у тому числі заборону такого неправомірного використання. Сторони розуміють і погоджуються, що всі виключні майнові права на об’єкти авторського та суміжного права, створені за участю Користувача при реалізації цього Договору та у якості винагороди за послуги, що надаються MakeUpMe Academy Користувачу, передаються Користувачем MakeUpMe Academy на весь строк дії авторського та суміжного права на відповідний об’єкт авторського/суміжного права. Сторони розуміють і погоджуються, що Користувач передає MakeUpMe Academy безвідкличне виключне право на оприлюднення об’єктів права інтелектуальної власності.
5.2. Сторони погоджуються, що зазначені у пункті 5.1 Договору права включають, у тому числі, але не обмежуються, наступними виключними майновими правами на об’єкти права інтелектуальної власності, що створені за участю Користувача при реалізації цього Договору та у якості винагороди за послуги, що надаються MakeUpMe Academy Користувачу:
5.2.1. на публічне сповіщення в ефір та/або по кабелю по будь-яких телевізійних системах із застосуванням будь-яких технологій та форматів мовлення та передачі інформації;
5.2.2. на відтворення у будь-якій формі на будь-яких видах носіїв без обмеження кількості відтворюваних примірників відносно кожного виду носіїв;
5.2.3. на відтворення без обмеження кількості відтворюваних примірників і розповсюдження будь-якого з вищезазначених об’єктів та їхніх примірників у мережі Інтернет або інших системах з платним або безплатним доступом для необмеженого кола осіб;
5.2.4. на розповсюдження примірників будь-яким способом: шляхом продажу, відчуження іншим способом, здавання в майновий найм та/або комерційний прокат, тощо;
5.2.5. на публічний показ безпосередньо або на екрані за допомогою плівки, слайда, телевізійного кадру, тощо або за допомогою інших пристроїв чи процесів;
5.2.6. право на публічну демонстрацію;
5.2.7. на переробку, адаптацію, будь-яку іншу зміну, включаючи право на редагування, та використання таких перероблених версій будь-якого з вищезазначених об’єктів будь-яким способом та у будь-якій формі;
5.2.8. на переклад будь-якою та всіма мовами світу та використання будь-якого з вищезазначених об’єктів у перекладеному вигляді будь-яким способом та у будь-якій формі;
5.2.9. на продовження (“sequel”) та/або “prequel” будь-якого з вищезазначених об’єктів;
5.2.10. на окреме використання художніх образів, персонажів, сюжетних ліній та/або інших оригінальних елементів будь-якого з вищезазначених об’єктів;
5.2.11. на включення в якості складових частин до збірників, антологій, енциклопедій, тощо;
5.2.12. на імпорт примірників в цілях розповсюдження;
5.2.13. на створення та розповсюдження супутніх товарів (включаючи плакати, буклети, наклейки, іншу поліграфічну продукцію, тощо) по будь-якому з вищезазначених об’єктів, у тому числі з використанням назви будь-якого з вищезазначених об’єктів, художніх образів, персонажів, сюжетної лінії, реплік, діалогів, інших оригінальних елементів будь-якого з вищезазначених об’єктів;
5.2.14. інші права, передбачені законодавством України.
5.3. При цьому Сторони розуміють і погоджуються, що наведений у Законі України „Про авторське право і суміжні права” перелік майнових прав не є вичерпним, тому особливо підтверджується, що не перераховані у даному Законі майнові права (у тому числі такі, які можуть виникнути у майбутньому) також передаються MakeUpMe Academy у складі виключних майнових прав. Положення цього Договору будуть діяти повною мірою і у відношенні нового майнового права. Таким чином, Користувач передає (відчужує) MakeUpMe Academy всі виключні майнові права на об’єкти права інтелектуальної власності, створені за участю Користувача при реалізації цього Договору, включаючи, у тому числі, майнові права, які можуть виникнути у майбутньому.
5.4. MakeUpMe Academy вправі передати всі та будь-які з майнових прав, передбачених цим Договором, будь-якій третій особі без отримання додаткових дозволів від Користувача та/або інших осіб та/або виплати додаткової винагороди Користувачу та/або іншим особам, за винятком випадків, прямо передбачених даним Договором.
5.5. Користувач погоджується не порушувати виключні майнові права MakeUpMe Academy на об’єкти, створені за участю Користувача при реалізації цього Договору, як шляхом самостійного використання вказаних майнових прав, так і шляхом передачі зазначених майнових прав будь-яким третім особам протягом строку і на території, встановлених у пункті 5.1 даного Договору. Таким чином, Користувач погоджується не обмежувати, не забороняти і іншим чином не перешкоджати оприлюдненню і використанню об’єктів, створених за участю Користувача при реалізації цього Договору. Користувач погоджується не використовувати об’єкти права інтелектуальної власності, створені при реалізації цього Договору, для створення інших об’єктів авторського права та/або суміжних прав без отримання попередньої письмової згоди MakeUpMe Academy.
5.6. MakeUpMe Academy цим одержує безвідкличний дозвіл Користувача на використання його імені, образу, характерних рис і особистих (біографічних) даних, у тому числі, у зв’язку з даним Договором чи у зв’язку з використанням переданих MakeUpMe Academy прав, у тому числі, у виробничих, демонстраційних, рекламних та інших цілях без обмеження території і строку такого використання з моменту укладення цього Договору.

6. Відповідальність за порушення умов Договору
6.1 За невиконання або неналежне виконання умов даного Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та нормами чинного законодавства України.
6.2 У разі, якщо невиконання або неналежне виконання умов даного Договору однією із його Сторін призвело до завдання збитків іншій Стороні, винна Сторона зобов’язана відшкодувати такі збитки у повному обсязі.
6.3 Відшкодування завданих збитків не звільняє винну Сторону від обов’язку належного виконання умов даного Договору.

7. Строк дії Договору
7.1 Даний Договір є укладеним з моменту використання послуг Користувачем, що надаються MakeUpMe Academy.
7.2 Даний Договір є безстроковим, та діє протягом усього часу дії авторського та суміжного права у відповідності до ч.2 ст. 28, ч.1. ст.44 Закону України „Про авторське право і суміжні права” в редакції, чинній на дату опублікування цього Договору на сайті http://makeupme.ua/.
7.3 Дія даного Договору може бути припинена за ініціативою MakeUpMe Academy з будь-яких підстав, про що MakeUpMe Academy інформує Користувачів шляхом розміщення відповідної інформації на сайті http://makeupme.ua/.
7.4 Припинення дії даного Договору не звільняє Користувача від відповідальності за порушення умов даного Договору, шо мали місце під час його дії.

8. Інші умови Договору
8.1 Даний Договір може бути розірваний в односторонньому порядку за ініціативою MakeUpMe Academy у випадках, передбачених даним Договором.
8.2 Сторона звільняється від відповідальності за порушення умов даного Договору якщо доведе, що таке порушення відбулось внаслідок дії надзвичайної або невідворотної за даних умов події (непереборної сили), зокрема (але не виключно), стихійного лиха епідемії, війни, масового соціального заворушення або іншої події вказаного характеру.
8.3 Усі спори, шо виникають із правовідносин, які регулюються даним Договором, вирішуються його Сторонами шляхом переговорів. У разі, якщо Сторони не змогли вирішити спір шляхом переговорів, такий спір вирішується в судовому порядку згідно чинного законодавства України.
8.4 Зміни до цього Договору можуть бути внесені MakeUpMe Academy шляхом викладення нової редакції Договору та її опублікування на сайті http://makeupme.ua/.
8.5 Усі питання, не врегульовані цим Договором, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

Перейти до панелі інструментів